CSR

CSR – vad är det?

CSR står för det engelska Corporate Social Responsibility.
Det innebär att företag på ett aktivt sätt tar egna initiativ för att engagera sig i samhällsutvecklingen.
Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med sina intressenter. Här inkluderas anställda – både ledare och medarbetare – kunder, leverantörer, fackliga representanter och ägare. Självklart är både tillväxt och lönsamhet i fokus. CSR och lönsamhetskrav är komplementära.

 

Tre områden – plus ett
CSR brukar delas upp i tre, ibland  fyra områden; Ekonomiska, Miljömässiga, Sociala och Etikmässiga åtaganden.images (1)

I första hand handlar det ekonomiska ansvaret om ett företags sätt att göra affärer vilket inkluderar dess affärsetik. Har man olika policys mot korruption, odrägliga arbetsförhållanden och avsaknad av facklig organisation hos underleverantörer. Med en utvecklad CSR strategi tar företaget även ett produktansvar, man garanterar att produkterna inte påverkar hälsan negativt, vare sig hos slutanvändare eller hos de arbetare som producerar dem.

Företaget ska agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur ett miljöperspektiv.

Här handlar det om att företaget utnyttjar resurser på ett effektivt och hållbart sätt. Vidare att man undviker att producera farliga produkter, att man låter transporter ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt, samt att man klimatkompenserar för det ekologiska fotavtryck som trots allt kvarstår.

I företagets sociala ansvarstagande ingår att se till att det finns en hälsosam balans mellan grupptillhörigheter. Något som kan manifesteras genom att anställa ur grupper som diskrimineras på arbetsmarknaden, exempelvis funktionshindrade eller individer som har svårt att få jobb på grund av att de varit arbetslösa under en lång period. Företagets samhällsengagemang tar sig ofta uttryck i konkreta åtgärder på varje enskild arbetsplats inom företaget och involverar ofta personalen.

Det etiska ansvarstagandet – den fjärde dimensionen – handlar om kontrollmekanismer som säkerställer att företaget efterlever de värderingar som man beslutat ska styra företagets agerande på marknaden.

 

Förvirring
Det är lätt att bli yr då man hamnar i begreppsgungan. Det tycks råda en begreppsförvirring inom området. Det gäller både på svenska och engelska. Det är otydligt om man menar hela spektrumet av ett företags ansvarsområde, då man talar om CSR.

Avses endast då enbart samhällsområdet? Något som i sig skulle innebära att både det miljömässiga och det ekonomiskt ansvarstagande exkluderas.

 

Hållbarhet ersätter CSR
På grund av den rådande begreppsförvirringen inom CSR, verkar trenden vara att alltfler internationella företag välja att tala om hållbarhet istället för CSR, sustainability på engelska.

Vad företeelsen än kommer att kallas fortsättningsvis bör detta inkludera att företagen inkorporerar de inbyggda självregulatoriska funktionerna. De som säkerställer att företaget agerar i enlighet med lagens– samt andra reglers och regulationers – anda. Därtill i enlighet med olika etiska standarder och internationella normer.

 

Mer information
CRS Sweden fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. Man är ledande på området och håller sig uppdaterade kring det senaste som händer inom CSR.

De lägger kontinuerligt upp ny och intressant forskning. De ger litteraturtips och referenser som behandlar området CSR- och hållbarhet. Vidare så förmedlar de kontakter, erfarenheter och kunskap mellan både företag och deras intressenter.