Företagare

Kollektivavtal

Kollektivavtal regleras i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL.  I MBL regleras vilka rättigheter och skyldigheter tecknande av ett kollektivavtal innebär för avtalsparterna.
Ett kollektivavtal är alltså gällande för dig i din egenskap av arbetsgivare och för dina anställda.

 

Hur nås kollektivavtal?
I regel nås kollektivavtal genom kollektiva förhandlingar.

 

Vilka är parterna?
De parter som ingår ett kollektivavtal, som är ett skriftligt avtal, är en arbetsgivarorganisation eller ett enskilt företag å ena sidan, och en eller flera arbetstagarorganisationer som ett fackförbund, klubb eller avdelning, å andra sidan. Arbetstagarparten måste vara en sammanslutning av anställda, således kan en enskild löntagare aldrig utgöra en part i ett kollektivavtal.????????????????????????????????????????

 

Vad innefattar ett kollektivavtal
Kollektivavtalet innefattar löne- och anställningsvillkor, men kan också reglera andra förhållanden mellan arbetsgivare och anställda.

 

För- & nackdelar för arbetsgivare
Kollektivavtal innefattar fredsplikt under gällande avtalstid vilket innebär att arbetsgivaren på så sätt då är fredad från strejker. Annat som kan gynna arbetsgivaren är att de kan få rabatter exempelvis på försäkringspremier för de anställda. I de fall arbetsgivaren kunnat anställa samma personal till lägre lön och/eller andra villkor samt för det fall kollektivavtalet hindrar låglönemarknader är det till nackdel för arbetsgivaren.

 

För- & nackdelar för de anställda
Arbetstagarorganisationernas centrala mål är att få så många arbetsgivare som möjligt att ingå kollektivavtal. Därmed uppnås en lägstanivå för de anställdas löner, förmåner, anställningsvillkor, etc. Ju fler arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal får som konsekvens att de anställda slipper konkurrera om jobben. Därmed behöver de inte godta allt lägre löner eller för all del, sämre arbetsvillkor.

För de anställda hos små- och medelstora företag kan ett kollektiv innebära att de går miste om förmåner som en arbetsgivaren varit beredd att ge utan en sådan förbindelse som ett kollektivavtal innebär, som exempelvis en lön marginalt högre än en lägstanivå.

 

Borde alla företag teckna kollektivavtal?
Det är viktigt att framhålla att småföretagare inte behöver vara anslutna till något kollektivavtal. Ett kollektivavtal kan vara begränsande för de mindre företagen.

Vad man däremot kan göra som arbetsgivare är att ge sina anställda motsvarande förmåner som de löntagare får som omfattas av kollektivavtal.

Man får god vägledning i hur man ska gå tillväga med vilken avsättning man ska göra som arbetsgivare för de anställdas tjänstepension, likaså hur man som arbetsgivare ska fylla ut sjukpenning och föräldrapenning från Försäkringskassan.
Bra att känna till är att man som nystartad företagare kan bygga upp pensionsavsättningarna gradvis över tiden. Vilket innebär att man i viss utsträckning betalar det man mäktar med under uppstarten.